Get Adobe Flash player

כלא באר שבע - בית סוהר אלה בבאר שבע

בית סוהר אלה בבאר שבע

המשרד זכה בעבודה זו במסגרת תחרות ארצית להפרטת בתי הסוהר בשיטת B.O.T.

בראש הקבוצה הזוכה עמדו חברות מינרב ואפריקה ישראל.

בית הסוהר ממוקם בסמיכות לבית הסוהר הקיים ושטחו הכללי 26,000 מ"ר.

המתקן מיועד ל-800 אסירים בשלב ראשון ואפשרות לתוספת עבור 400 אסירים בשלב שני.

המכלול הינו קמפוס בניינים הכולל 10 אגפי אסירים (80 אסירים בכ"א), מכלול כניסה, מכלול קליטה ומיון, מכבסה, חדר אוכל סגל, מטבח מרכזי ומטבחי חלוקה, מכלול אחזקה, מכלול הפרדה ועונשין, מרפאה, מחסן ומרכז אנרגיה.

שטחי חדרי האסירים גדולים יותר מהמקובל בשרות בתי הסוהר והחדרים מסודרים סביב חלל יום סגור גדול במיוחד המאפשר תנאי כליאה מרווחים ושליטה יעילה על האסירים.

התוצאה היא בית סוהר מודרני המאפשר לשרות בתי הסוהר לצעוד קדימה ולעמוד בסטנדרטים המקובלים היום בעולם המערבי.